Collection: バッグ

Handbag HANNARI (Web Only) (Shusu-ji Goyo Soka-mon-yo Kin-moru)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Handbag HANNARI (Web Only) (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Handbag HANNARI (Web Only) (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out RECOMMENDED
Handbag HANNARI (Web Only) (Kin Yoshino)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Handbag HANNARI (Web Only) (Kin Yoshino)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Handbag HANNARI (Web Only) (Kin Yoshino)
Regular price
¥55,000 (Tax included.)
Sale price
¥55,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Formal Small Purse (Web Only) (Gin Yoshino)
Regular price
¥27,500 (Tax included.)
Sale price
¥27,500 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Formal Small Purse (Web Only) (Ryoka-mon Nishiki)
Regular price
¥27,500 (Tax included.)
Sale price
¥27,500 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out RECOMMENDED
Formal Small Purse (Web Only) (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥27,500 (Tax included.)
Sale price
¥27,500 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out RECOMMENDED
Formal Small Purse (Web Only) (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥27,500 (Tax included.)
Sale price
¥27,500 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Formal Small Purse (Web Only) (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥27,500 (Tax included.)
Sale price
¥27,500 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Mini Boston Bag (En-mon Byakko Design)
Regular price
¥66,000 (Tax included.)
Sale price
¥66,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Party Bag (Soun-ji Bundai-gire)
Regular price
¥88,000 (Tax included.)
Sale price
¥88,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Party Bag (Shusu-ji Goyo Soka-mon-yo Kin-moru)
Regular price
¥88,000 (Tax included.)
Sale price
¥88,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Party Bag (Soun-ji Bundai-gire)
Regular price
¥99,000 (Tax included.)
Sale price
¥99,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out Recommendation
Party Bag (Kiku Momi)
Regular price
¥88,000 (Tax included.)
Sale price
¥88,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Party Bag (Budo Karakusa-mon Nishiki)
Regular price
¥88,000 (Tax included.)
Sale price
¥88,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Beads Bag (En-mon Byakko Nishiki)
Regular price
¥330,000 (Tax included.)
Sale price
¥330,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out RECOMMENDED
Beads Bag (outyoushippoumon)
Regular price
¥330,000 (Tax included.)
Sale price
¥330,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fancy Bag (kisshoukushimon)
Regular price
¥22,000 (Tax included.)
Sale price
¥22,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fancy Bag (Karahana Socho Chohan-kin)
Regular price
¥22,000 (Tax included.)
Sale price
¥22,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fancy Bag (Tempyo Mokuga Sou-ka-kin)
Regular price
¥22,000 (Tax included.)
Sale price
¥22,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out RECOMMENDED
Fancy Bag (Tempyo Danmon Nishiki)
Regular price
¥22,000 (Tax included.)
Sale price
¥22,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fancy Bag (Shikami-mon Chohan-kin)
Regular price
¥22,000 (Tax included.)
Sale price
¥22,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out